Đối với Quý khách ở khu vực nội thành TP.HCM , Trinh Velis sẽ thu phí giao hàng bằng dịch vụ giao hàng và có tính phí gửi hàng (theo giá của bên cung cấp dịch vụ giao hàng).

Đối với Quý khách ở tỉnh và thành phố khác, Trinh Velis sẽ gửi bằng bưu điện, hoặc dịch vụ giao hàng và có tính phí gửi hàng (theo giá của bên cung cấp dịch vụ giao hàng).